EN HE
כתב אחריות
כתב אחריות כללי

הגדרות

"החברה" – סי.די.לוג בע"מ, ח"פ 512867896.
"מחירון החברה" – מחירון רכיבי מחשב המפורסם ע"י החברה מעת לעת.
"אתר החברה" – האתר של החברה הנמצא בכתובת www.cd-log.co.il.

מידע כללי

כתובת החברה:
הצורן 4, אזוה"ת דרומי, נתניה
טלפון: 09-8360600
פקס: 09-8360601
מעבדת שירות: שלוחה 6.
דוא"ל:rma@cd-log.co.il

שעות פעילות מעבדה:

ימים א-ה בין השעות 9:00-15:00.
יכולים לחול שינויים בשעות הפעילות כתוצאה מחגים ו/או ספירות מלאי.

תנאים כלליים

 • כתב אחריות זה הוא כתב אחריות לכלל מוצרי החברה. לחלק מהמוצרים יש הרחבה לכתב האחריות.
 • ההרחבה נמצאת בנספחים שמהווים חלק בלתי נפרד מכתב אחריות זה.
 • אין החזרה של סחורה לאחר רכישתה וקבלתה.
 • האחריות הינה לכל רכיב ורכיב בנפרד ואינה חלה על תפקוד המחשב השלם שהרכיב הלקוח או מי מטעמו.
 • האחריות היא במעבדת החברה בלבד, אלא אם כן צויין אחרת במפורש לגבי מוצר מסויים.
 • כל המוצרים שיוחזרו ילוו בתעודת משלוח ופירוט תקלה מפורט.
 • כל המוצרים שיוחזרו לחברה צריכים להיות ארוזים היטב. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר בזמן שילוח המוצר מהלקוח בחזרה לחברה.
 • מסכים יתקבלו אך ורק בקופסה של מסך וארוזים היטב בנפרד משאר המוצרים.
 • האחריות תחול בתנאי שהתשלום עבור הטובין נפרע במלואו.


האחריות

 • א. האחריות היא לתקופה נקובה שאורכה הוא בהתאם לסוג המוצר.
 • ב. אחריות למוצרים שערכם נמוך מ- 300 ש"ח כולל מע"מ היא לתקופה של 14 יום אלא אם כן צוין אחרת.
 • ג. אחריות למוצרים שערכם גבוה מ- 300 ש"ח כולל מע"מ היא לתקופה של שנה אחת אלא אם כן צוין אחרת.
 • ד. על חלק מהמוצרים האחריות היא לתקופה של יותר משנה. בתקופת האחריות שהיא מעבר לשנה הראשונה תחול אחריות מוגבלת.
 • ה. בתקופת האחריות החברה אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים ומקובלים.
 • ו. בתקופת האחריות החברה תתקן ו/או תחליף, ללא תמורה, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה התקלקל בתנאיי שימוש רגילים, מקובלים ו/או שקיים פגם ביצורו.
 • ז. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
 • ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין.
 • ט. זמן הטיפול במוצר תקול במסגרת אחריות אינה תעלה על המותר בחוק.
 • י. האחריות כפופה להגבלות היצרן.


מקרים בהם לא תחול האחריות

 • א. הסרה או קריעתה של מדבקת האחריות ו/או מספר סידורי של המוצר.
 • ב. במידה וקיים למוצר נזק פיזי הנראה לעין.
 • ג. המוצר נפגע כתוצאה משימוש שאיננו תואם את הוראות ההפעלה של היצרן.
 • ד. המוצר נפגע כתוצאה מתאונה, כוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה ומקרים נוספים עליהם אין לחברה שליטה.
 • ה. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש כלשהו ברשת החשמל או הפרעה כלשהי ברציפות אספקת החשמל.
 • ו. המוצר נפגע כתוצאה מחיבור לא תקין לרשת החשמל לרבות כבל חשמל שלא סופק ע"י החברה, שקע חשמל לא תקין, חוסר שימוש בהארקה, או פגיעה שמקורה במכשיר חשמלי אחר המחובר ישירות או בעקיפין למוצר.
 • ז. המוצר נפגע כתוצאה משיבוש או הפרעה ברשת הטלפון.
 • ח. המוצר נפגע כתוצאה מהצטברות אבק, הזנחה, חוסר טיפול בסיסי.
 • ט. המוצר נפגע כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהתאם להוראות היצרן.
 • י. כל שינוי במוצר שנעשה לא ע"י נציג של החברה עלול להפקיע את האחריות למוצר. גם אם נעשה שינוי למוצר, הוא יוחזר לחברה לטיפול במסגרת אחריות רק במצב המקורי שלו. לדוגמה, אם הוחלף המאוורר של המוצר, כאשר הוא יוחזר לחברה הוא יוחזר עם המאוורר המקורי בלבד.
 • יא. חל שינוי בצבעו או צורתו של המוצר כתוצאה משימוש לא נכון.


אחריות מוגבלת

הגדרות:

"ערך מוצר" – המחיר שבו נמכר המוצר או המחיר האחרון שננקב במחירון החברה, הנמוך מביניהם.
"ערך משוקלל" – ערך המוצר בהפחתת דמי השימוש במהלך תקופת השימוש בו לפי הנוסחה הבאה:
 • ערך משוקלל של מוצר בשנתו הראשונה הוא 100% מערך המוצר.
 • בשנתו השנייה 70% מערך המוצר.
 • בשנתו השלישית 50% מערך המוצר.
 • בשנתו הרביעית 25% מערך המוצר.
 • החל מהשנה החמישית 10% מערך המוצר.
 • א. אחריות מוגבלת חלה אך ורק על מוצרים שהאחריות עבורם היא לתקופה של יותר משנה.
 • ב. האחריות המוגבלת היא לתקופה של מעבר לשנה הראשונה של תקופת האחריות ועד תום תקופת האחריות.
 • ג. האחריות היא לקונה על שמו הוצאה החשבונית בלבד. האחריות לא ניתנת להעברה לגוף שלישי.
 • ד. שווי המוצר בתקופת האחריות המוגבלת יקבע ע"פ ערכו המשוקלל.
 • ה. במידה והחברה לא יכולה לתקן את המוצר, המוצר יוחלף במוצר זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
 • ו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח עבור המוצר הלא תקין לפי ערכו המשוקלל.
 • ז. זמן ההמתנה לטיפול במוצר במסגרת האחריות המוגבלת הוא עד 21 ימי עבודה בשנה השנייה ועד 30 יום בשנה השלישית.


הגבלת אחריות

 • א. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד לרבות נזק לגוף ו/או לציוד, שיגרם כתוצאה מהשימוש במוצר או כתוצאה מפעולה לא תקינה שלו.
 • ב. אין החברה אחראית לנזק תוצאתי או נסיבתי או לאובדן רווח הקשורים במישרין או בעקיפין למוצר.
 • ג. אין כל התחייבות מצד החברה בכל הקשור להתאמת המוצר למטרה מסויימת, או בכל הקשור לשוויו או סחירותו.
 • ד. אין החברה אחראית לכל נזק כלשהו העלול להיגרם למידע המאוחסן על מוצריה.
 • ד. אין החברה אחראית לכל נזק כלשהו העלול להיגרם למידע המאוחסן על מוצריה.


תנאיי אחריות למעבדים CPU

 • יתקבלו רק מעבדים נקיים לחלוטין ממשחת קירור.
 • לא תחול אחריות על מעבדים עם פינים עקומים.
 • לא תחול אחריות על מעבדים ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון, למשל חימום יתר.
 • מעבדי BOX של AMD יתקבלו אך ורק עם המאוורר איתו הם נמכרו. המספר הסידורי על המאוורר חייב להיות זהה למספר הסידורי של המעבד.כפי שכתוב בהוראות היצרן.


תנאיי אחריות ללוחות אם Motherboard

 • לא תחול אחריות על לוחות אם ששינו את צבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון למשל, הרכבה לא נכונה או אספקה לקויה של חשמל.
 • לא תחול אחריות במקרה והפינים הנמצאים בתוך תושבת המעבד עקומים או חסרים.
 • לא תחול אחריות על לוחות שיש בהם משחת קירור בתושבת של המעבד.
 • לא תחול אחריות על לוחות שקיימים בהם שברים כלשהם למשל, חיבור IDE/SATA שבור, תושבת מעבד שבורה, חוסר של קבל או כל רכיב אלקטרוני אחר על הלוח.


תנאיי אחריות לדיסקים קשיחים Hard Disc

 • החברה לא תהיה אחראית למידע שנמצא על הדיסקים הקשיחים.
 • לא תחול אחריות על דיסקים קשיחים שחל שינוי בצבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון.
 • לא תחול אחריות על דיסקים שקיימים בהם שברים כלשהם למשל, חיבורSATA.
 • לא תחול אחריות לדיסקים שהופעלו שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות שעות עבודה החורגות מהוראות היצרן.


תנאי אחריות למסכים

 • לא תחול אחריות על מסכים שחל שינוי בצבעם ו/או צורתם כתוצאה משימוש לא נכון.
 • לא תחול אחריות על מסכים עם קורוזיה.
 • לא תחול אחריות על מסכים עם צג פגום/שבור.
 • לא תחול אחריות על מסכים עם סימני פתיחה (תיקון עצמי).
 • אחריות לפיקסלים בהתאם לתנאיי היצרן.